ประกาศตารางสอบ ความก้าวหน้า และสอบเค้าโครง วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

Post By admin 21 ก.พ. 2566, 08:51 25

ประกาศตารางสอบ ความก้าวหน้า และสอบเค้าโครง วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565 วัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 3108 เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม