ประกาศ ตารางสอบความ ก้าวหน้า 60% วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 3/2565

Post By admin 24 เม.ย. 2566, 09:25 25

วัน อังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้อง 3108 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15-20 นาทีในการสอบถ้าหากไม่มาตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม