Present Comsci

5 อันดับข่าวล่าสุด

ประกาศ/ข่าวสาร

ยกเลิกประกาศที่ 318/2562 เรื่องงดการเรียนการสอน การสอนชดเชยและการสอบปลายภาค และให้กลับไปถือปฏิบัติตามประกาศเดิม ตามปฏิทินการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 318/2562 เรื่อง งดการเรียนการสอน การสอนชดเชยและการสอบปลายภาค ภาคปกติ กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประชาสัมพันโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานระบบ VPN
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงาน บริษัท เมืองไทยแคปปิตอลจำกัด
ประกาศตารางสอบก้าวหน้า นักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบ 2)
ประกาศ ตารางสอบเค้าโครง วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศ ตารางสอบจบ นักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 (รอบ 8)
(เพิ่มเติม)ประกาศตารางสอบจบ นักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 (รอบ 7)
ประกาศตารางสอบจบ นักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 (รอบ 7)
ประกาศตารางสอบจบ นักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 และสอบเค้าโครง รายวิชาโครงงาน 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศตารางสอบจบ นักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 และสอบเค้าโครง รายวิชาโครงงาน 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศตารางสอบก้าวหน้า นักศึกษาภาคปกติวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 และสอบเค้าโครง รายวิชาโครงงาน 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

ภาพกิจกรรม

วิทย์-คอม